مدیر مسئول و صاحب امتیاز: صدیقه بهنام 

نشانی: تهران، خیابان دماوند خیابان گلشن دوست

تلفن: ۰۹۹۰۷۳۸۳۸۵۱ و ۰۹۱۹۳۱۲۷۳۵۳

پست الکترونیکی: eghtesadran.press@gmail.com